۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲

ارتفاع سطح تا مبل 17سانت

ارتفاع کل پایه 44 سانت