۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲

دستگاه ساخت پایه مبل  نیکو را در ویدیو زیر مشاهده کنید .