۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲

نمونه پایه مبل و دیگر ملزومات استفاده شده مبل نیکو که عکس نمونه مبلمان جهت مشاهده در زیر گذاشته شده است

دستگاه ساخت پایه مبل  نیکو را در ویدیو زیر مشاهده کنید .