• پایه فلزی سه پرخم خراطی
  • در ارتفاع های۱۵،۱۷،۲۰سانتی
  • طلایی و کروم