۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲

طول پایه 76 سانت

ارتفاع پایه 17 سانت