۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲

طول پایه83سانت

ارتفاع پایه 15سانت