طول پایه 83 سانت

ارتفاع نما پایه 49 سانت

ارتفاع پایه 18سانت

سایز قوطی 30*50