۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲

ارتفاع کل 38 سانت

ارتفاع پایه 13 سانت