• پایه فلزی پریسا ۱۵سانتی
  • در رنگ های طلایی و کروم