۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲

پایه فلزی 7 سانتی چرخ دار موجود در رنگ های طلایی فورتیک و کروم