۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲
  • ارتفاع پایه ۱۴ سانت
  • ارتفاع کل ۲۰ سانت
  • رنگ : طلایی و کروم