۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲
  • پایه پلیمری ال تاج دار8سانتی و10سانتی سفید