پایه پلیمری دلتا 16و20سانتی در رنگ هایطرح چوب طلایی/نقره ای و سفید طلایی/نقره ای