۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲

پایه پلیمری دلتا 16 و 19 سانتی در رنگ های طرح چوب و سفید