۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲

پایه پلیمری رز 10 سانتی در رنگ های طلایی وسفید وقهوه ای