۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲

پایه پلیمری روبی 10 سانتی در رنگ های سفید و قهوه ای