۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲

پایه پلیمری سناتور11 و14 سانتی در رنگ های طلایی و سفید و قهوه ای