۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲

پایه پلیمری فلور 12 سانتی در رنگ های سفید و طرح چوب و قهوه ای