پایه پلیمری فلور 15 سانتی در رنگ های قهوه ای و طرح چوب و سفید