۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲

پایه پلیمری هرمی 16و20و24سانتی در رنگ های سفید و مشکی و طرح چوب