۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲

پایه پلیمری چهار گوش 6 سانتی در رنگ های قهوه ای و سفید