۰۲۱۶۶۱۳۲۷۸۲-۶۶۱۳۲۶۳۲

پایه پلیمری کلاسیک 14 و 10 سانتی در رنگ های سفید و طرح چوب